El Codi Tècnic Interactiu: Document Bàsic: Seguretat d'ús


SU-8: Seguretat enfront els llamps


1 Procés de verificació


1- Serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp, en els termes que s'estableixen al apartat 2, quan la freqüència esperada de impactes Ne sigui major que el risc admissible Na .


2- Als edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives i als edificis més alts 43 m disposaran sempre de sistemes de protecció contra el llamp d'eficiència E superior o igual a 0,98, segons el que s'indica a l'apartat 2.

Edifici en els que es manipulen substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

Edifici més alt de 43 m.


3- La freqüència esperada de impactes, Ne, es pot determinar amb la expressió:


Ne = Ng*Ae*C1*106 [nº impactes/any] (1.1)


Explicació dels termes:

Ng és la densitat de impactes sobre el terreny (nº impactes/any,km2), obtinguda del mapa 1.1;

Ae: és la superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m2, que es la delimitada por una línia traçada a una distància 3H de cadascun dels punts del perímetre de l'edifici, essent H l'altura de l'edifici en el punt del perímetre considerat.

C1: coeficient relacionat amb l'entorn, segons la taula 1.1.


Mapa 1.1 Densitat de impactes sobre el terreny Ng:
Ng és la densitat d'impactes sobre el terreny :

Ae: superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m2  

Escollir:

Taula 1.1 Coeficient C1


Situació de l'edifici

C1


Proper a d'altres edificis o arbres de la mateixa altura o més alts

0,5


Rodejat d'edificis més baixos

0,75


Aïllat

1


Aïllat sobre un turó o pujol

2Càlcul de la freqüència esperada d'impactes Ne:


4 El risc admissible, Na, es pot determinar amb la expressió:

Na= 5,5 * 10-3 / (C2*C3*C4*C5)

On:

C2 és un coeficient en funció del tipus de construcció, d'acord amb la taula 1.2;

C3 és un coeficient en funció del contingut de l'edifici, d'acord amb la taula 1.3;

C4 és un coeficient en funció del ús de l'edifici, d'acord amb la taula 1.4;

C5 és un coeficient en funció de la necessitat de la continuïtat de les las activitats que es desenvolupin a l'edifici, d'acord amb la taula 1.5.


Escollir:

Taula 1.2 Coeficient C2Coberta metàl·lica

Coberta de formigó

Coberta de fusta


Estructura metàl·lica

0,5

1

2


Estructura de formigó

1

1

2,5


Estructura de fusta

2

2,5

3


Escollir:

Taula 1.3 Coeficient C3


Edifici amb contingut inflamable

3


Edifici amb altres continguts

1


Escollir:

Taula 1.4 Coeficient C4


Edificis normalment no ocupats

0,5


Edificis de pública concurrència, sanitaris, comercials o docents

3


Resta d'usos

1


Escollir:

Taula 1.5 Coeficient C5


Edificis que donin un servei imprescindible (hospitals, bombers) o que puguin ocasionar un impacte ambiental greu.

5


La resta d'edificis

1

Càlcul del risc admissible, Na:2 Tipus de instal·lació exigit

1- La eficàcia E requerida per a una instal·lació de protecció contra el llamp es determina amb la següent fórmula:


E = 1(Na/Ne);


2- La taula 2.1 indica el nivell de protecció corresponent a la eficiència requerida. Las característiques del sistema per a cada nivell de protecció es descriuen a l'Annex SU B:Taula 2.1 Components de la instal·lació

Eficiència requerida

Nivell de protecció

E > 0,98

1

0,95 < E <0,98

2

0,80 < E <0,95

3

0 < E < 0,80 (1)

4

(1) Dins d'aquests límits d'eficiència requerida, no es obligatòria la instal·lació de protecció contra el llamp.Càlcul de la eficiència requeridaNivell de protecció calculat:© 2009 Maurici Carbó Jordi - www.nummolt.com