Dominis de deformació del formigó armat. - Càlcul del moment flector corresponent a la deformació imposada - Segons EHE - © Maurici Carbó - Març de 2002
Versió inicial: Març del 2002. Estat provisional. Permet estats de deformació no previstos. Useu amb precaució. Seguiu els criteris del gràfic.
h= mm. d= mm.
ec (o/oo)= (Max -3.5 o/oo)
ey (o/oo)= (Max 10 o/oo)
d'= mm.
x= d.
x= mm.
Fcd= N/mm2. Fyd= N/mm2.
b= mm. A1= mm2.
 A2= mm2.
Acy= mm2. Nc= KN.
Na1= KN. Na2= KN.
Nu= KN. T.
e1= mm. m.
e1*Nu= KNm.
Dominis de deformació del formigó. A partir de la deformació, es dedueix la profunditat de la fibra neutra, A partir d'aquí, sabent les dimensions i els armats, es dedueixen els esforços corresponents. En aquest programa, sols té sentit editar o modificar els camps dins de zones grises. Les zones blanques són resultats.
Dominios de deformación del hormigón. A partir de la deformación, se deduce la profundidad de la fibra neutra. A partir de aquí, conociendo las dimensiones i el armado, se deducen los esfuerzos correspondientes. En este programa, solo tiene sentido editar o modificar los campos de las zonas plateadas. Las zones blancas son resultados.