Comprovació i càlcul d'armadures a tallant en bigues de formigó segons EHE:
© Maurici Carbó 2002

1.- Entrada de dades:
Resistència característica del formigó: fck =N/mm²
Coeficient de seguretat del formigó g  = [adimensional]
Amplada mínima de la secció de l'element b0 = mm.
Alçaria de la secció h = mm.
Estimació del coeficient alçària útil / alçària real:   [adimensional]
Tallant de càlcul Vd = KN.
Armat inferior: Nombre de barres: n= un . Diàmetre Æa1 =mm.
Nobre de rodons a tracció i ben anclats nbatr = un.
Armat superior: Nombre de barres: n= un. Diàmetre Æa2= mm.
Armadura comprimida més gruixuda Æa2max = mm.
Armadura comprimida més prima Æa2min = mm.Dades Deduïdes:
Secció útil (alçada) d = mm.
Resistència de càlcul del formigó fcd = N/mm²

Cal armar a tallant?
Vu2:Esforç tallant d'esgotament de la resistència a tracció:

x: Factor de dimensió de la peça.
x = 1+ Ö(200/d) =
Area de l'armadura longitudinal traccionada i ben anclada:
As1 = nbatr * p * Ʋa1 / 4 = mm².
Quantia geomètrica de l'armadura longitudinal traccionada i ben anclada:
r1 = As1 / (b0 * d) = [adimensional]. ( r1 No pot ser més gran de 0.02 ) (44.2.3.2.1)
Vu2= 0.12 * x * (100 * r1 * fck )^(1/3) * b0 * d = KN.
Si Vd > VU2  => Cal armar a tallant: Sí/No.
Si no cal armar a tallant, aquest procés s'acaba aquí.


Vu1: Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqüa de l'ànima de la secció:
(Aquesta comprovació no és necessària en peces sense armadura de tallant)
Vu1 = 0.30 * fcd * b0 * d = KN.
Si Vd£ VU1 => És acceptable  =   Sí/no.
Si no és acceptable, aquest procés s'acaba aquí.
Seccions que necessiten armat a tallant:
2.- Intent d'armat a tallant:
Resistència de càlcul de l'acer dels estreps: fyd N/mm²
Nombre de branques d'estrep: nbrstr = un.
Diàmetre de les branques d'estrep: Æstr=   mm.
Separació entre estreps: St = mm.


Comprovació de Dades:

Vu2: Esforç tallant d'esgotament per tracció a l'ànima:

Vcu: Contribució del formigó a la resistència a l'esforç tallant.
x: Factor de dimensió de la peça.
x = 1+ Ö(200/d) = .
Quantia geomètrica de l'armadura longitudinal traccionada i ben anclada:
r1 = As1 / (b0 * d) = [adimensional]. ( r1 No pot ser més gran de 0.02 ) (44.2.3.2.1)
Vcu= 0.10 * x * (100 * r1 * fck )^(1/3) * b0 * d = KN.

Vsu: Contribució de l'armadura transversal a la resistència a l'esforç tallant:
A90 = nbrstr * p * Ʋstr / ( 4 * St ) mm.
fy90d = N/mm²  (No s'ha de considerar més gran de 400 N/mm²) (40.2)
Vsu = A90 * fy90d * 0.9 * d  = KN.

Vu2= Vcu + Vsu  = KN.
Si Vd £ VU2  => És acceptable  =   Sí/no.

Comprovació d'armadura mínima a tallant:
A90 * fy90d =  .
0.02 * fcd * b = .
Si A90 * fy90d ³ 0.02 * fcd * b  => És acceptable = Sí/No
Si Æstr ³ (1/4)* Æa2max =>  És acceptable = Sí/No

Comprovació de la separació dels estreps:
St = mm;
Si St £ 15 * Æa2min  => 15 * Æa2min== mm;  És acceptable = Sí/No
Vd = KN; (1/5) Vu1 = KN; (2/3) Vu1 = KN;
Si Vd £ (1/5) Vu1  =>  (St £ 0.8 * d) && (St £ 300 mm.) => 0.8d = mm ;És acceptable = Sí/No
Si (1/5) Vu1 £ Vd £ (2/3) Vu1  =>  (St £ 0.6 * d) && (St £ 300 mm.) => 0.6d = mm ;  És acceptable = Sí/No
Si V > (2/3) Vu1    =>  (St £ 0.3 * d) && (St £ 200 mm.) => 0.3d = mm ; És acceptable = Sí/No
Si St £ h  => h= mm;  És acceptable = Sí/No
Si St £ b=> b0= mm;  És acceptable = Sí/No
Si St £ 300 mm  => És acceptable = Sí/No

Comprovació de fissuració:

Segons taula:
(Vd - 3 * Vcu)/(A90 * d) = N/mm²
Si (Vd - 3 * Vcu)/(A90 * d) < 50 => St < 300; És acceptable = Sí/No
Si  50 < (Vd - 3 * Vcu)/(A90 * d) < 75 => St < 200; És acceptable = Sí/No
Si  75 < (Vd - 3 * Vcu)/(A90 * d) < 100 => St < 150; És acceptable = Sí/No
Si  100 < (Vd - 3 * Vcu)/(A90 * d) < 150 => St < 100; És acceptable = Sí/No
Si  150 < (Vd - 3 * Vcu)/(A90 * d) < 200 => St < 50; És acceptable = Sí/No