www.nummolt.com   ( To nummòltdownload page )


arxius d'ajut del nummòlt (6). nummòlt help files (6). archivos de ayuda del nummòlt (6)
Video help files: example addition subtraction multiplication #division# parenthesis signed parenthesis creating numbers strategies

[ Enters:Z ][ Suma: + ][ Resta:- ][ Multiplicació: * ][ "Divisió":/ ][Parentesi: ( )][ Parèntesi amb signe: ( ) ][ Creant parelles: valor nul: +x -x ][ Estratègies: ]
[ Integers:Z ][ Addition: + ][ Subtraction:- ][ Multiplication: * ][ "Division":/ ][Parenthesis: ( )][ Signed Parenthesis: ( ) ][ Creating pairs: null value: +x -x ][ Strategies: ]
[ Enteros:Z ][ Suma: + ][ Resta:- ][ Multiplicación: * ][ "División":/ ][Parentesis: ( )][ Parentesis con signo: ( ) ][ Creando parejas: valor nulo: +x -x ][ Estrategias: ]
( )
numm˛lt help images
El parèntesi:
El parèntesi expressa l'ordre que s'ha de seguir a l'hora de resoldre les operacions: Primer, el que que hi ha dins del que sigui més profond, i anar resolent cap a fora.

Exemple:
( 5 + 2 ) * 3
Primer es resol la suma interior del parèntesi. El nummòlt no dona cap altre opció. Quan s'ha fet aquesta suma (5+2), el fons de la finestra-parèntesi es torna clar. Aleshores ja es pot fer un doble clic per a fer desaparèixer la finestra.

Doble clic sobre finestres:
El doble clic sobre finestres, sols funciona quan el fons és clar, i les operacions interiors ja estàn resoltes. Fer un doble clic sobre finestres fosques, no té cap efecte.

Multiplicació amb parèntesis interiors:
No es poden fer multiplicacions des de dins de parèntesis al damunt dels de multiplicació. Primer s'han de resoldre les operacions interiors, i desfer els parèntesis.
Els mecanismes de la multiplicació sols funcionen en les finestres ratllades a 45º de la multiplicació.

Continuació exemple:
(7 * 3)
Seguim el procés normal de multiplicació:
Traslladem cadascuna de les tres unitats a l'altre cantó, i anem aconseguint 7, 14, i 21 unitats al parentesi interior als de la multiplicació. 
Finalment, tot fent dobles clics, agrupem de 10 en 10, i aconseguim 2 fitxes de 10 i en queda una de solta.
Resultat: 21.

 

The parenthesis: 
The parenthesis expresses the order that is due to follow to solve the operations: First, the operations in the deepest levels, and to be solving outwards. 

Example: 
(5 + 2) * 3 
First the extreme interior of the parenthesis is solved. nummòlt does not give another option. When this sum has been solved (5+2), the background of the window-parenthesis is clarified. 
A double click in a zone without tokens is the moment to eliminate the window-parenthesis doing. 

Double click on windows: 
The double click on windows only works when the background is light coloured and the inner operations already are resolute. The double click on windows with the dark background, does not have any effect. 

Multiplication with innerparentheses: Multiplications cannot be done from the interior of parenthesis on those of multiplication. First the parentheses are due to solve the inner operations, and to undo. The mechanisms of the multiplication, only work in the windows lined to 45º of the multiplication. 

Continuation of the example: 
(7 * 3) 
We follow the process normal of the multiplication: We transfer each one of the three units to the other side, and obtained 7, 14, and 21 units in the inner parenthesis. Finally, we click double and we group of 10 in 10. This way, we obtain 2 cards of 10 and is left a unit. 
Result: 21. 

El paréntesis:
El paréntesis expresa el orden que se debe seguir para resolver las operaciones: Primero, las operaciones en los niveles más profundos, e ir resolviendo hacia afuera.

Ejemplo:
( 5 + 2 ) * 3
Primero se soluciona la suma interior del paréntesis. el nummòlt no da otra opción. Cuando se ha resuelto esta suma (5+2), el fondo de la ventana-paréntesis se aclara. Es el momento para eliminar la ventana-paréntesis haciendo un doble clic en una zona sin fichas.

Doble clic sobre ventanas:
El doble clic sobre ventanas sólo funciona cuando el fondo es claro, y las operaciones interiores ya están resueltas. El doble clic sobre ventanas con el fondo oscuro, no tiene ningún efecto.

Multiplicación con paréntesis interiores:
No se pueden hacer multiplicaciones desde el interior de paréntesis sobre los de multiplicación. Primero se debe resolver las operaciones interiores, y deshacer los paréntesis.
Los mecanismos de la multiplicación, sólo funcionan en las ventanas rayadas a 45º de la multiplicación.

Continuación del ejemplo:
(7 * 3)
Seguimos el proceso normal de la multiplicación:
Trasladamos cada una de las tres unidades al otro lado, y conseguimos 7, 14, y 21 unidades en el paréntesis interior.
Finalmente, hacemos doble clic y agrupamos de 10 en 10. De este modo, conseguimos 2 fichas de 10 y queda una unidad.
Resultado: 21.

Copyright: 1993 - 2002 - Maurici Carbó Jordi