Go to the new version: Math Water Table

Nummòlt - www.nummolt.com - Help


Ajut de l'Obbliq: - Ayuda de Obbliq: - Obbliq help:
Obbliq and Division: 4/2; 7/3. and some reflections.Obbliq and Division2: 3/(1/2); 3/1; 3/2; 3/3; 3/4.Obbliq and conservation of liquid (area).

Obbliq i la divisió:
Obbliq y la división:
Obbliq and division:

Exemple 1: - Ejemplo 1: - Example 1:
4/2
Pas 1 - Paso 1 - Step 1


 

Procés: - Proceso: - Progress:


 

Resultat: - Resultado: - Result:

4/2=2; 2*2=4Exemple 2: - Ejemplo 2: - Example 2:
7/3
Pas 1 - Paso 1 - Step 1

Procés: - Proceso: - Progress:

Resultat: - Resultado: - Result:

7/3 = 2.3 + (0.1)/3 ; 3 * 2.3 + 0.1 = 7


Reflexió: - Reflexión: - Reflection:


3 * 2.3 + 0.1 = 7

Or: O:


3 * 2 + 1 = 7


Reflexions: Reflexiones:


A l'Internet, trobreu aplicacions que expliquen gràficament el concepte de la multiplicació: A partir de dos nombres, podem construir un rectangle amb les mides d'arestes corresponents als nombres que volem multiplicar. El quadriculat que queda a dins del rectangle, conté el nombre de quadradets que és el resultat de la multiplicació. A la vegada, aquests programes serveixen per a explicar el concepte de superfície. Amb l'obbliq seguim el procés invers: Partim de la superfície, i mirem quina dimensió té el rectangle que pot contenir la superfície (el líquid) que hem abocat al tauler. El procés invers de la multiplicació, és justament la divisió. Primer hem de construir el recipient amb la longitud del nombre pel que pensem dividir, i aleshores abocar a dins el nombre que volem dividir. L'alçària que assoleix el líquid, és justament el resultat de la divisió. Si la divisió no té un resultat enter, queden parts de líquid en moviment, i el resultat és inestable, per tant aquest programa requereix decantar el líquid fins que no en quedin parts en moviment. La decantació del que resta, fa conscient el significat del residu de la divisió. Quan s'ha decantat el residu en moviment, i aquest està confinat, el resultat numèric del programa, és estable, i s'ha acabat el procés.  L'obbliq té les peces necessàries per a construir recipients en forma de rectangle, però té moltes altres peces per a fer tota mena d'experiments amb nombres i superfícies. Podeu omplir triangles o semi-cercles, buidar-los, i mesurar-ne l'àrea. És un petit programa de matemàtiques i geometria elemental. Finalment té altres eines: bombes per a pujar el líquid, buidar recipients, i omplir-ne d'altres; una canya per a extreure líquid de la superfície, i moltes altres peces que veureu per a què serveixen tot fent-les servir. El seu significat és bastant obvi. L'obbliq és un laboratori d'àrees, un simulador líquid, i una joguina d'aigua. La imitació del comportament d'un líquid m'ha obligat a plantejar el concepte de pressió en la simulació: Pot ser que a algú se li acudeixi mirar si es poden fer construccions amb vasos comunicants. Es pot fer, però l'objectiu d'aquesta aplicació és que els resultats siguin exactes. Això m'ha obligat a què el comportament dels vasos comunicants sigui una mica defectuós. També cal remarcar que si per algun motiu s'afegeix líquid diverses vegades al mateix punt, cada clic afegeix la quantitat especificada. Sols quan deixeu bellugar la simulació anirà sortint tot el líquid que heu afegit al mateix quadradet. També cal dir que la simulació sols funciona quan es fa bellugar el ratolí pel tauler de selecció. Les caselles amb líquid del tauler esquerre serveixen per a escollir la quantitat de líquid que volem afegir a cada clic, i la casella amb la canya, serveix per a buidar una casella del tauler. 
Amb les aplicacions didàctiques del nummòlt, intento construir eines per a explicar conceptes d'una manera diferent que als llibres. La informàtica permet fer construccions imaginàries que funcionin, i que no tenen correspondència directa amb el món físic. La informàtica té el seu propi llenguatge, i no crec que hagi de ser un substitut del professor, ni una màquina automàtica de corregir o premiar. Entenc que la informàtica, a l'hora d'ensenyar té el mateix valor que una fusta, un munt de pedres o una calculadora. El què importa és la imatge mental que queda a qui aprèn. La informàtica pot crear imatges més potents que una pedra. Si arribeu a fer servir aquesta aplicació per a l'ensenyament de les matemàtiques elementals, em fareu molt content si m'expliqueu experiències reals de l`ús d'aquest programa.

Efectes no volguts d'aquesta versió:
De vegades el líquid bull.
Explicació:
Els algorismes de pressió fan creure al líquid que està sota pressió. La única solució es deixar correr el líquid lliurement, i tornar-lo a abocar al recipient.

© Maurici Carbó Jordi // Barcelona - Setembre 2001

In Internet you will find applications that graphically show the concept of the multiplication. From two numbers, we can construct a rectangle with edges of the dimension of the number that we want to multiply. The inner drawn into squares one of the rectangle, contains the number of little squares that is the result of the multiplication. To the time these applications allow to explain the area concept. With obbliq , we followed the route inverse: we left from the surface (the liquid) that we have spilled in the board. The inverse process of the multiplication, is the division. First, we must construct the container with an equal length to the number by that we thought to divide, and then, to spill within the container the amount of liquid that we thought to divide. The height at which the liquid arrives, is the result of the division. If the division does not have a whole result, they can be left parts of liquid in movement, and the graphical result is unstable. The situation requires to pour off the liquid until they are not left parts in movement. The movement of the movable liquid, makes conscious of the meaning of the rest of the division. When the liquid has been poured off, the result is stable, and the process has been finished. Obbliq has the pieces   necessary to construct containers in rectangle form, but simultaneously, it has other pieces to make all class of experiments with numbers and surfaces. They can fill up triangles, or semicircles, drain them and measure the contained area. It is a small program of mathematics and elementary geometry. Finally, it has a great number of other pieces, with a quite obvious meaning, and that they will understand using the program. Obbliq is a laboratory of areas, a liquid simulator, and a water toy. The imitation of the behavior of a liquid, has forced to me to raise the concept of pressure in the programming: It is possible that to somebody it is happened to him to make constructions with communicating vessels. The program admits it, but it is necessary to consider, that the objective of this aplication is the numerical exactitude, and this has forced to me to that the physical behavior of the liquid is a little defective. Also I must clarify, that if by some reason, repeatedly adds liquid on the same cell, each click numerically adds the specified amount. It will only be possible to be seen when the simulation works, and the liquid has space enough to expand. Also it is necessary to clarify that the simulation only works when the mouse by the selection area moves. The cells with liquid of the left board of selection, serve to choose the amount of liquid to add in each click, and the cell with a drinking straw, is useful to drain the content of a cell. 
With the didactic applications of nummòlt, attempt to construct tools to explain the concepts of a different form that in books. Computer science, allows to make constructions imaginary, that work, and that do not have a direct relation with the physical world. Computer science, has its own language, and I do not believe that it must be a substitute of the professor, nor an automatic machine to correct, or to award. I understand that computer science, at the time of teaching, has the same value that a wood, a pile of marbles, or a computer. What it really matters is the mental image that causes in the adressee. Computer science can create images more powerful than a marble. If you get to use this one application for the education of the elementary mathematics,  you will make me happy if you explain real experiences to me of the use of this one program. 

Unwanted effects of this release:
Sometimes the liquid boils.
Explanation:
Pressure algorythms makes boiling the liquid. The only solution is to let flow the liquid freely and to empty out again in the container. 

© Maurici Carbó Jordi // Barcelona - Setembre 2001 (translation: altavista - Babel Fish)

En Internet encontrarán aplicaciones que muestran gráficamente el concepto de la multiplicación. A partir de dos números, podemos construir un rectángulo con unas aristas de la dimensión del número que queremos multiplicar. El cuadriculado interior del rectángulo, contiene el número de cuadraditos que es el resultado de la multiplicación. A la vez. estas aplicaciones permiten explicar el concepto de superfície. Con el obbliq, seguimos el recorrido inverso: partimos de la superfície (el líquido) que hemos vertido en el tablero. El proceso inverso de la multiplicación, es la división. Primero, debemos construir el recipiente con una longitud igual al número por el que pensamos dividir, y entonces, verter dentro del recipiente la cantidad de líquido que pensamos dividir. La altura a la que llega el líquido, es el resultado de la división. Si la división no tiene un resultado entero, pueden quedar partes de líquido en movimiento, y el resultado gráfico es inestable. La situación requiere decantar el líquido hasta que no queden partes en movimiento. La decantación del líquido móvil, hace consciente del significado del resto de la división. Cuando el líquido se ha decantado, el resultado es estable, y se ha terminado el proceso. Obbliq tiene las piezas  necesarias para construir recipientes en forma de rectángulo, pero a la vez, tiene otras piezas para hacer toda clase de experimentos con números y superfícies. Pueden rellenar triángulos, o semi-círculos, vaciarlos y medir el area contenida. Es un pequeño programa de matemáticas y geometría elemental. Finalmente, tiene un gran número de otras piezas, con un significado bastante obvio, y que comprenderán utilizando el programa. Obbliq es un laboratorio de áreas, un simulador líquido, y un juguete de agua. La imitación del comportamiento de un líquido, me ha obligado a plantear el concepto de presión en la programación: Es posible que a alguien se le ocurra hacer construcciones con vasos comunicantes. El programa lo admite, pero hay que tener en cuenta, que el objetivo de esta aplicación´es la exactitud numérica, y esto me ha obligado a que el comportamiento físico del líquido sea un poco defectuoso. También tengo que aclarar, que si por algún motivo, se añade líquido repetidamente sobre la misma celda, cada clic añade numéricamente la cantidad especificada. Sólo se podrá ver cuando la simulación funcione, y el líquido tenga espacio suficiente para expandirse. También hay que aclarar que la simulación sólo funciona cuando se mueve el ratón por el área de selección. Las celdas con líquido del tablero izquierdo de selección, sirven para escoger la cantidad de líquido a añadir en cada clic, y la celda con una caña, sirve para vaciar el contenido de una celda.
Con las aplicaciones didácticas del nummòlt, intento construir herramientas para explicar los conceptos de una forma diferente que en los libros. La informática, permite hacer construcciones imaginarias, que funcionen, y que no tengan una relación directa con el mundo físico. La informática, tiene su propio lenguaje, y no creo que deba ser un sustituto del profesor, ni una máquina automática de corregir, o premiar. Entiendo que la informática, a la hora de enseñar, tiene el mismo valor que una madera, un montón de canicas, o una calculadora. Lo que realmente importa es la imagen mental que provocan en el destinatario. La informática puede crear imágenes más potentes que una canica. Si llegan a utilizar ésta aplicación para la enseñanza de las matemáticas elementales, me harán feliz si me explican experiencias reales del uso de éste programa.

Efectos no previstos de esta versión:
El líquido hierve.
Explicación:
Los algoritmos de presión hacer hervir al líquido. La única solución, es dejar correr el líquido, y volver a verterlo en el recipiente.

© Maurici Carbó Jordi // Barcelona - Setembre 2001Comentaris a:  nummolt@gmail.com