Logo Mathcats Magnify

Help page
123 456 789 123 456 789
lv v v l12 3 l45 6 lvv v l78 9

Per a aconseguir un resultat correcte al taller dels nou digits: La tercera fila del quadrat he de ser igual a la suma de les dues primeres files.


El problema plantejat per noudigits té solucions.


Vols desar i poder recuperar les solucions trobades a l'ordinador?

Quin nom vols fer servir?


Taller dels 9 digits © 2003 - Wendy Petti of Math Cats, Boni Córdoba & Maurici Carbó of nummolt