New version: obblog2 - Logic blocks toy box
obblog - Logic blocks toy box
obbl Logic simulator. Select a block, modify, and click on the board.
Peša actual
A-Recte A-Gir 1 A-Gir 2 Zero
Rotacio +90 Rotacio -90 Simetria eix horitzontal Simetria eix vertical
A And B  Not (A And B)
A xOr B Not (A xOr B)
A And (Not B) A Or (Not B)
A Or B Not (A Or B)
1 Not B
A
Accessoris
  <<  OBBLOG © Maurici Carbó Jordi - 2001-

Help about Truth Tables at: www.nummolt.com/help/truthtables.html     Help videos about Obblog at: www.nummolt.com/help/obblog/index.html

Save or load your work. Select next script, copy (ctrl+c) and paste (ctrl+v) to Notepad (or any plain text processor) :

- Envieu-nos per Email els vostres treballs:
(<<<<<< Sols textos)
A: nummolt@gmail.com
Publicarem les vostres creacions a: http://www.nummolt.com/obblog/users/index.html
- Envien sus trabajos por Email:
(<<<<<< Sólo texto)
A: nummolt@gmail.com
Publicaremos vuestras creaciones en: http://www.nummolt.com/obblog/users/index.html
- Email us your work:
(<<<<<< only scripts)
To: nummolt@gmail.com
We will publish your creations at: http://www.nummolt.com/obblog/users/index.html