www.nummolt.com   ( To nummòlt download page )


arxius d'ajut del nummòlt (8). nummòlt help files (8). archivos de ayuda del nummòlt (8)
Video help files: example addition subtraction multiplication #division# parenthesis signed parenthesis creating numbers strategies

[ Enters:Z ][ Suma: + ][ Resta:- ][ Multiplicació: * ][ "Divisió":/ ][ Parentesi: ( ) ][ Parèntesiamb signe: ( ) ][Creant parelles: valor nul: +x -x ][ Estratègies: ]
[ Integers:Z ][ Addition: + ][ Subtraction:- ][ Multiplication: * ][ "Division":/ ][ Parenthesis: ( ) ][ SignedParenthesis: ( ) ][Creating pairs: null value: +x -x ][ Strategies: ]
[ Enteros:Z ][ Suma: + ][ Resta:- ][ Multiplicación: * ][ "División":/ ][ Parentesis: ( ) ][ Parentesiscon signo: ( ) ][Creando parejas: valor nulo: +x -x ][ Estrategias: ]
+x -x


numm˛lt help images
Creant parelles de valor nul:
Element neutre de la suma:
Fent clic amb el botó dret del ratolí, apareix el quadre de diàleg de l'element neutre de la suma.
L'element neutre, és el zero. Però també és l'afegir qualsevol quantitat en positiu i negatiu a l'hora.
El quadre de diàleg permet afegir qualsevol quantitat arbitràriament.

Exemple:
9998
Amb el recurs de l'element neutre, expressarem aquest nombre d'una forma gràficament més senzilla:
Fent clic amb el botó dret, afegim el 2 positiu i el 2 negatiu.
El 2 positiu l'agrupem amb el 9998, i aconseguim que a la columna de les unitats, hi hagi 10 peces de valor unitari.
Fem doble clic sobre les unitats, i aconseguim que a la columna de les desenes, hi hagi 10 peces. Fem doble clic sobre la columna de les desenes, i aconseguim que a la columna de les centenes hi hagi 10 peces. Fem doble clic sobre la columna de les centenes, i aconseguim que a la columna dels milers hi hagi 10 peces. Fem doble clic sobre la columna dels milers, i aconseguim una peça de 10000.
Ara ja tenim el nombre 9998 expressat en la forma 10000-2.

Creating null value pairs: 
Neutral element of thesum:  
Clicking with the right button of the mouse, it appears the dialog box of the neutral element of the sum. 
The neutral element of the sum, is the zero. 
But we can express the zero simultaneously adding to any amount in positive and negative. The dialog boxallows to add any arbitrary amount. 

Example: 
9998 
With the resource of the neutral element, we are going to express this number of one more a simpler form graphically: Clicking with the right button of the mouse, we added the 2 positive, and the 2 negative. The 2 positive we grouped it with the 9998, and allows that are 10 pieces of unit. We click double on the units and obtained that in the column of the tens there are 10 pieces. With a double click on the tens, we obtained that there are 10 pieces in the column of the hundreds. We click double on the hundreds, and obtained 10 pieces in the column of the thousands. With a double click on the thousands, we obtained a piece of 10000. At this moment we have obtained expressed number 9998 in the form 10000-2. 

Creando parejas de valor nulo:
Elemento neutro de la suma:
Haciendo clic con el botón derecho del ratón, aparece el cuadro de diálogo del elemento neutro de la suma.
El elemento neutro de la suma, es el cero. Pero podemos expresar el cero añadiendo cualquier cantidad en positivo y negativo a la vez.
El cuadro de diálogo permite añadir cualquier cantidad arbitraria.

Ejemplo:
9998
Con el recurso del elemento neutro, vamos a expresar este número de una forma más simple gráficamente:
Haciendo clic con el botón derecho del ratón, añadimos el 2 positivo, y el 2 negativo.
El 2 positivo lo agrupamos con el 9998, y conseguimos que haya 10 piezas de unidad.
Hacemos doble clic sobre las unidades y conseguimos que en la columna de las decenas haya 10 piezas. Con un doble clic sobre las decenas, conseguimos que haya 10 piezas en la columna de las centenas. Hacemos doble clic sobre las centenas, y conseguimos 10 piezas en la columna de los miles. Con un doble clic sobre los miles, conseguimos una pieza de 10000.
En este momento hemos conseguido el número 9998 expresado en la forma 10000-2.

Copyright: 1993 - 2002 - Maurici Carbó Jordi