www.nummolt.com    ( To nummòltdownload page )


arxius d'ajut del nummòlt (1). nummòlt help files (1). archivos de ayuda del nummòlt (1)
Video help files: example addition subtraction multiplication #division# parenthesis signed parenthesis creating numbers strategies

[Enters: Z][ Suma:+ ][ Resta: - ][ Multiplicació:* ][ "Divisió": / ][ Parentesi:( ) ][ Parèntesi amb signe: ( ) ][ Creant parelles: valor nul: +x -x ][ Estratègies: ]
[Integers: Z][ Addition:+ ][ Subtraction: - ][ Multiplication:* ][ "Division": / ][ Parenthesis:( ) ][ Signed Parenthesis: ( ) ][ Creating pairs: null value: +x -x ][ Strategies: ]
[Enteros: Z][ Suma:+ ][ Resta: - ][ Multiplicación:* ][ "División": / ][ Parentesis:( ) ][ Parentesis con signo: ( ) ][ Creando parejas: valor nulo: +x -x ][ Estrategias: ]
Z +
numm˛lt help images
Exemple:
123
Nombres Enters:
Aquest és l'exemple inicial del nummòlt: 
Partim de l'enter 123. El descomposem per a veure quin és el sistema de funcionament del nummòlt.
Primer separem les unitats (3) després les desenes (20) i les centenes (100). Això s'aconsegueix simplement arrossegant les petites fitxetes amb el ratolí. 
El fet de separar les unitats de la resta, fa que el fons de la pantalla es torni fosc. Aquest és l'estat del fons de la pantalla al llarg de totes les manipulacions, i en tots els estats intermitjos de manipulació. Sols tornarà a ser clara quan les fitxes siguin agrupades en la forma correcta per a poder ser representades amb un nombre concret en base 10.

Manipulació de les fitxes:
En principi, les fitxetes es poden manipular arrossegant-les amb el ratolí i el botó esquerre apretat. Es poden agafar per qualsevol lloc de la seva superfície, però és millor acostumar-se a agafar-les per l'extrem superior dret, que és l'únic lloc que no queda afectat per altres fitxes quan n'hi ha moltes de superposades.

Doble clic sobre
Fitxes aïllades:
El fet de separar una petita fitxa de les altres, permet fer un doble clic sobre ella, i aleshores s'allibera el seu contingut. Si feu doble clic sobre una unitat (de l'ordre unitat), no passa res. (nummòlt sols treballa amb enters). Si feu doble clic sobre una desena, es converteix en 10 unitats.

Doble clic sobre:
Més de 10 
Fitxes agrupades:
Al fer doble clic sobre fitxes agrupades del mateix ordre, si són 10 o més, fa que 10 d'elles es converteixin en una fitxa de l'ordre superior. (10 uns en una fitxa de 10, per exemple) Aquesta conversió, es fa amb el pas intermig de conversió de les 10 fitxetes en 10 zeros.

Doble clic sobre:
Menys de 10 
Fitxes agrupades:
Si les fitxes agrupades són menys de 10 del mateix ordre, quan es fa doble clic sobre elles, no passa res. Les fitxes sols es descomposen quan fem un doble clic sobre una d'aïllada. 

Final de l'exemple:
Un cop hem desmuntat el nombre 123 fins a tenir totes les unitats soltes, ho tornem a ajuntar tot seguint el mètode explicat anteriorment: Arrossegat de fitxes, i doble clic sobre grups de fitxes de més de 10 unitats del mateix ordre.

Integers:
Example: 
123
Integers:
This one is the introduction of nummòlt. We left from number 123, and we disturb it to see as nummòlt works. 
First, we separated the units (3), later the tens (20), and finally, the hundreds (100). We obtain that, simply, dragging small cards with the mouse. 
The fact to separate the units, darkens the background of the work board. The board remains dark throughout the manipulation process.It will only return to be from clear color when the cards are grouped correctly and can be represented with a concrete number in base 10. 

Manipulation of cards:
The small cards can be manipulated, dragging them with the mouse and the left button tightened. They are possible to be touched by any point of his surface, but he is better to touch them by the upper right end, that is the only site that is not affected by other cards when there are many superposed cards. 

Double click on: 
Isolated cards: 
The fact to separate a card of the others, allows to make double click on it, and then it releases his contents.If we doubleclick  on a card of a unit (order units), nothing occurs (nummòlt is only about integers). If a double click becomes on an isolated ten, it becomes 10 units. 

Double click on: 
 more Than 10 
Cards grouped: 
When doing double click on grouped cards of the same order, if they are 10 more or, 10 of them become in one of the upper order. (10 are transformed into 1 card of 10). This one conversion, visualizes with the intermediate step of conversion of 10 cards in 10 zeros. 

Double click on: 
Less than 10 
Grouped cards:
If the grouped cards are less than 10 of the same order, it does not happen anything. The cards are only decomposed when double click becomes on an isolated card. 

End of the example: 
Once number 123 has dismounted until having all the loose units, we return to group them, following the method explained previously: Dragging cards with the mouse, superposing them, and clicking double on groups of more than 10 units of the same order. 

Ejemplo:
123
Números enteros:
Éste es el ejemplo introductorio del nummòlt.
Partimos del número 123, y lo descomponemos para ver como funciona el nummòlt.
Primero, separamos las unidades (3), después las decenas (20), y finalmente, las centenas (100). Ésto se consigue, simplemente, arrastrando las pequeñas fichas con el ratón.
El hecho de separar las unidades, oscurece el fondo del tablero de trabajo.
El tablero permanece oscuro durante todo el proceso de manipulación. Sólo volverá ser de color claro cuando las fichas estén agrupadas correctamente y puedan ser representadas con un número concreto en base 10.

Manipulación de las fichas:
Las pequeñas fichas se pueden manipular, arrastrándolas con el ratón y el botón izquierdo apretado. Se pueden tocar por cualquier punto de su superfície, pero es mejor tocarlas por el extremo superior derecho, que es el único sitio que no queda afectado por otras fichas cuando hay muchas fichas superpuestas.

Doble clic sobre:
Fichas aisladas:
El hecho de separar una ficha de las otras, permite hacer doble clic sobre ella, y entonces libera su contenido.Si se hace un doble clic sobre una ficha de una unidad (orden unidades) , no pasa nada. (nummòlt sólo trabaja con enteros). Si se hace un doble clic sobre una decena aislada, se convierte en 10 unidades.

Doble clic sobre:
Más de 10 
Fichas agrupadas:
Al hacer doble clic sobre fichas agrupadas del mismo orden, si son 10 o más, 10 de ellas se convierten en una del orden superior. (10 unos se transforman en 1 ficha de 10). Ésta conversión, se visualiza con el paso intermedio de conversión de las 10 fichas en 10 ceros.

Doble clic sobre:
Menos de 10 
Fichas agrupadas:
Si las fichas agrupadas son menos de 10 del mismo orden, no ocurre nada. Las fichas sólo se descomponen cuando se hace doble clic sobre una ficha aislada.

Final del ejemplo:
Una vez se ha desmontado el número 123 hasta tener todas las unidades sueltas, volvemos a agruparlas, siguiendo el método explicado anteriormente: Arrastrando las fichas con el ratón, superponiendolas, y haciendo doble clic sobre grupos de más de 10 unidades del mismo orden.

 

Copyright: 1993 - 2002 - Maurici Carbó Jordi