www.nummolt.com    ( To nummòltdownload page )


arxius d'ajut del nummòlt (9). nummòlt help files (9). archivos de ayuda del nummòlt (9)
Video help files: example addition subtraction multiplication #division# parenthesis signed parenthesis creating numbers strategies

[ Enters:Z ][ Suma: + ][ Resta:- ][ Multiplicació: * ][ "Divisió":/ ][ Parentesi: ( ) ][ Parèntesiamb signe: ( ) ][ Creantparelles: valor nul: +x -x ][Estratègies:]
[ Integers:Z ][ Addition: + ][ Subtraction:- ][ Multiplication: * ][ "Division":/ ][ Parenthesis: ( ) ][ SignedParenthesis: ( ) ][ Creatingpairs: null value: +x -x ][Strategies:]
[ Enteros:Z ][ Suma: + ][ Resta:- ][ Multiplicación: * ][ "División":/ ][ Parentesis: ( ) ][ Parentesiscon signo: ( ) ][ Creandoparejas: valor nulo: +x -x ][Estrategias:]
(x -x )*(x -x )


numm˛lt help images
Operacions molt pesades de resoldre:
Al resoldre operacions amb el nummòlt, podem visualitzar molt bé el que fem. Però ens podem trobar amb dificultats no previstes. El fet d'haver de resoldre operacions amb moltes fitxes és una dificultat afegida. El mecanisme de l'element neutre de la suma ens pot ajudar a simplificar les operacions amb massa fitxes: 

Exemple:
98*98
Per a simplificar, insertem tant a la dreta com a l'esquerra les parelles +2-2. Això ens permet transformar la operació 98*98 en (100-2) * (100-2). O sigui, d'una operació amb 34 fitxes per manipular a una de 6 fitxes.
Traslladem les fitxes d'un cantó a l'altre per a trobar el resultat:
Primer un -1. Això coloca al fons la xifra -100+2. Després l'altre -1. Ara ja tenim -200+4. Finalment el 100. Amb això hi afegim 10000-200. Total: 10000-400+4.
Descomposant el 10000 en 10 de 1000 i una de 1000 en 10 de 100, anul·lem 4 de 100. El resultat és 9000 + 600 +4. Per tant: 9604.

Too difficult operations: 
When solving operations with nummòlt, we can visualize very well what we are doing. But they can appear nonpredicted difficulties. The operations that use many tokens, generate a difficulty added to the operations. The mechanism of the neutral element can help us to simplify the operations  with too many cards: 

Example: 
98 * 98 
to simplify, we insert, to the right like a the left the pairs +2-2. This allows us to transform the operation 98*98 into (100-2)*(100-2). Of an operation with 34 cards to manipulate, we happened to one of 6 cards. 
We drag cards from a side to the other to carry out the multiplication: First, -1. This places the amount  -100+2. Later the other -1, Now,  there are -200+4. 
Finally, the 100. With this one, we added 10000-200. Total: 10000-400+4. Breaking the 10000 in 10 of 1000 and one of 1000 in 10 of 100, we annulled 4 of 100 with -400. The result is 9000+600+4. Therefore: 9604. 

Operaciones demasiado dificultosas:
Al resolver operaciones con el nummòlt, podemos visualizar muy bien lo que estamos haciendo. Pero pueden aparecer dificultades no previstas. Las operaciones que utilizan muchas fichas, generan una dificultad añadida a las operaciones. El mecanismo del elemento neutro de la suma nos puede ayudar a simplificar las operaciones con demasiadas fichas:

Ejemplo:
98 * 98
Para simplificar, insertamos, tanto a la derecha como a la izquierda las parejas +2-2. Esto nos permite transformar la operación 98*98 en (100-2)*(100-2). De una operación con 34 fichas a manipular, pasamos a una de 6 fichas.
Arrastramos las fichas de un lado al otro para efectuar la multiplicación:
Primero, un -1. Esto coloca en el fondo la cantidad -100+2. Después el otro -1. Ahora, en el fondo hay -200+4. Finalmente, el 100. Con éste, añadimos 10000-200. Total: 10000-400+4.
Descomponiendo el 10000 en 10 de 1000 y una de 1000 en 10 de 100, anulamos 4 de 100 con el -400. El resultado es 9000+600+4. Por tanto:  9604.

Copyright: 1993 - 2002 - Maurici Carbó Jordi.