www.nummolt.com   ( To nummòltdownload page )


arxius d'ajut del nummòlt (3). nummòlt help files (3). archivos de ayuda del nummòlt (3)
Video help files: example addition subtraction multiplication #division# parenthesis signed parenthesis creating numbers strategies

[ Enters:Z ][ Suma: + ][Resta: -][ Multiplicació:* ][ "Divisió": / ][ Parentesi:( ) ][ Parèntesi amb signe: ( ) ][ Creant parelles: valor nul: +x -x ][ Estratègies: ]
[ Integers:Z ][ Addition: + ][Subtraction: -][ Multiplication:* ][ "Division": / ][ Parenthesis:( ) ][ Signed Parenthesis: ( ) ][ Creating pairs: null value: +x -x ][ Strategies: ]
[ Enteros:Z ][ Suma: + ][Resta: -][ Multiplicación:* ][ "División": / ][ Parentesis:( ) ][ Parentesis con signo: ( ) ][ Creando parejas: valor nulo: +x -x ][ Estrategias: ]
-
numm˛lt help images
Exemple:
25-18
Resta amb manlleu:
Separem les unitats dels dos grups de fitxes que representen els dos nombres.
El 5 del 25 i el 8 del 18.
Superposem els dos grups d'unitats, i les fitxes positives s'anul·len amb les negatives.
N'hi ha més de negatives. Per tant, en queden 3 de negatives. 
Anul·lem el 10 negatiu amb un 10 positiu. El resultat provisional és 10 - 3.
Per tant, cal fer doble clic sobre el 10 positiu per a obtenir 10 fitxes de valor 1. 
Ara superposem les 3 fitxes negatives sobre les 10 positives. Ja tenim el resultat:
10 - 3 = 7.
Example: 
25 - 18 
Subtraction with borrowing: 
We separe the units of token groups that represent both numbers. 
The 5 of the 25 and the 8 of the 18.
We superpose groups of units both, and the positive tokens are annulled with the negatives.
There are more negative tokens. Therefore, there are left 3 negative tokens. 
We annulled the 10 negative with 10 positive. 
The provisional result is 10 - 3. 
Therefore,  is necessary to click double on the positive 10 to obtain 10 tokens of value 1. 
Now already we can superpose 3 negative tokens on the 10 positive ones. We have obtained the result: 
10 - 3 = 7. 
Ejemplo:
25 - 18
Resta con préstamo:
Separamos las unidades de los dos grupos de fichas que representan a los dos números.
El 5 del 25 y el 8 del 18.
Superponemos los dos grupos de unidades, y las fichas positivas se anulan con las negativas.
Hay más fichas negativas. Por lo tanto, quedan 3 fichas negativas.
Anulamos el 10 negativo con un 10 positivo.
El resultado provisional es 10 - 3.
Por lo tanto, es necesario hacer un doble clic sobre el 10 positivo para obtener 10 fichas de valor 1.
Ahora ya podemos superponer las 3 fichas negativas sobre las 10 positivas. Hemos logrado el resultado:
10 - 3 = 7.
Copyright: 1993 - 2002 - Maurici Carbó Jordi