www.nummolt.com   ( To nummòltdownload page )


arxius d'ajut del nummòlt (4). nummòlt help files (4). archivos de ayuda del nummòlt (4)
Video help files: example addition subtraction multiplication #division# parenthesis signed parenthesis creating numbers strategies

[ Enters:Z ][ Suma: + ][ Resta:- ][Multiplicació: *][ "Divisió":/ ][ Parentesi: ( ) ][ Parèntesiamb signe: ( ) ][ Creantparelles: valor nul: +x -x ][ Estratègies: ]
[ Integers:Z ][ Addition: + ][ Subtraction:- ][Multiplication: *][ "Division": / ][ Parenthesis:( ) ][ Signed Parenthesis: ( ) ][ Creating pairs: null value: +x -x ][ Strategies: ]
[ Enteros:Z ][ Suma: + ][ Resta:- ][Multiplicación: *][ "División":/ ][ Parentesis: ( ) ][ Parentesiscon signo: ( ) ][ Creandoparejas: valor nulo: +x -x ][ Estrategias: ]
*
numm˛lt help images
Multiplicació:
El nummòlt representa la multiplicació en un procés contínu.
Cada nombre a multiplicar està dins d'un parèntesi (representat per una finestra rectangular) ratllat a 45º amb propietats úniques. 
Per a realitzar la multiplicació, cal arrossegar les fitxes d'una en una cap a l'altre terme de la multiplicació. Aquesta fitxa traslladada, s'anul·la a l'instant, i provoca que aparegui el resultat d'aquesta operació parcial de multiplicació en un parèntesi normal d'un nivell inferior.
Quan el procés s'ha acabat, (ja no queden fitxes en un dels termes) desapareixen els parèntesis de la multiplicació.
El procés de multiplicació en el nummòlt, és contínu i reversible. Podreu desfer els passos en qualsevol moment. 
Però per a entendre-ho, cal consultar l'apartat sobre la 'divisió' en el nummòlt.
Les operacions d'arrossegat de les fitxes d'una en una, es pot fer en l'ordre que es vulgui, i arrossegant de dreta a esquerra, o d'esquerra a dreta, sempre igual, o alternativament, o sense cap ordre. Això no afectarà el resultat.

Exemple:
12*12
Al plantejar la operació, veurem que hi ha un 12 al parèntesi de l'esquerra, i un 12 al parèntesi de la dreta.
A l'arrossegar la primera unitat, aquesta desapareix, i apareix un 12 al fons. A l'arrossegar la segona unitat, s'afegeix un altre 12 al fons. Ja fa 24. A l'arrossegar el 10, s'afegeix un 120 al fons, i desapareixen els parèntesis de la multiplicació: 24 + 120 = 144. 
Ja tenim el resultat.
Finalment, fem un doble clic sobre la superfície per a desfer el parèntesi de base de la multiplicació.

Multiplication: 
Nummòlt represents the multiplication in a continuous process. 
Each number to multiply is within a parenthesis (represented by a rectangular window) lined to 45º with unique properties. 
In order to make the multiplication, it is necessary to drag tokens of one in one towards the other term of the multiplication. The transferred token, is annulled instantaneously, and causes the appearance of the result of this one partial operation of multiplication in a normal parenthesis of an inferior level. 
When the process has finished, (no longer they are left cards in a term) the multiplication parentheses disappear. 
The process of multiplication in nummòlt, is continuous and reversible. It is possible to be undone the made steps at any time. But to understand this, it is necessary to consult the section on ' división' in nummòlt. 
The operations of drag tokens of one in one, can be done in any order, and dragging of right to left, and left to right, always equal, or alternatively, or without  order. This does not affect the result.

Example: 
12 * 12 
When raising the operation, are 12 in the parenthesis of the left and 12 in the parenthesis of the right. When dragging the first unit, this one disappear, and appear 12 in the parenthesis of lower level. When dragging the second unit, adds another 12 to the bottom. They add 24. When dragging the 10, add 120 to the bottom, and disappear the parentheses of the multiplication: 24 + 120 = 144. 
We have already obtained the result. Finally, we click double on the board to undo the multiplication base parenthesis.

Multiplicación:
El nummòlt representa la multiplicación en un proceso contínuo.
Cada número a multiplicar se encuentra dentro de un paréntesis (representado por una ventana rectangular) rayado a 45º con propiedades únicas.
Para realizar la multiplicación, es necesario arrastrar las fichas de una en una hacia el otro término de la multiplicación. La ficha trasladada, se anula instantaneamente, y provoca la aparición del resultado de ésta operación parcial de multiplicación en un paréntesis normal de un nivel inferior.
Cuando se ha acabado el proceso, (ya no quedan fichas en un término) desaparecen los paréntesis de multiplicación.
El proceso de multiplicación en el nummòlt, és contínuo y reversible. Se puede deshacer los pasos realizados en cualquier momento.
Pero para entender esto, es necesario consultar el apartado sobre la 'división' en nummòlt.
Las operaciones de arrastre de fichas de una en una, se puede ejecuter en cualquier orden, y arrastrando de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha, siempre igual, o alternativamente, o sin ningún orden. Esto no afecta al resultado.

Ejemplo:
12 * 12
Al plantear la operación, hay un 12 en el paréntesis de la izquierda y un 12 en el paréntesis de la derecha.
Al arrastrar la primera unidad, ésta desaparece, y aparece un 12 en el paréntesis de nivel inferior. Al arrastrar la segunda unidad, se añade otro 12 al fondo. Suman 24. Al arrastrar el 10, se añade un 120 al fondo, y desaparecen los paréntesis de la multiplicación: 24 + 120 = 144.
Ya hemos logrado el resultado.
Finalmente, hacemos un doble clic sobre la superfície para deshacer el paréntesis de base de la multiplicación.

Copyright: 1993 - 2002 - Maurici Carbó Jordi